Ga naar inhoud
nl
Dromenwinkel

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dromenwinkel

Versie 2023-01 geldig vanaf 16-01-2023 tot heden

Algemene Voorwaarden

Dromenwinkel.com

Dromenwinkel s.r.o.

Velflíkova 1428/4

160 00 Praag

Tsjechië

 

Bedrijfsnummer:173 48 641

BTW nummer: CZ17348641

IBAN: CZ9408000000000010183242

Artikel 1. Algemeen

1. A. Onder 'Dromenwinkel' en 'DW' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Dromenwinkel BVBA, een bedrijf dat is geregistreerd en statutair gevestigd in Tsjechië.

B.'Klant' of 'u' duidt op natuurlijke personen (een natuurlijk persoon of een ander rechtspersoon), die via deze website, door middel van telefonisch contact met Dromenwinkel of via mailcontact met Dromenwinkel producten of diensten bestellen en waarvan de bestelling van producten of diensten door Dromenwinkel wordt geaccepteerd

C. 'Overeenkomst' zijn de overeenkomsten die deze algemene voorwaarden tot inhoud hebben, die tot stand komen doordat Dromenwinkel uw bestelling alsmede de creditcard of andere middelen van betaling accepteert

D. 'Voorwaarden' zijn de onderhavige algemene voorwaarden

E. 'Dromenwinkel website' is de website: https://www.dromenwinkel.com

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Dromenwinkel voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Dromenwinkel voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Dromenwinkel erkend.

1.5 De koop van producten of diensten door de klant (u), onafhankelijk of die via de Dromenwinkel website, per mail of via telefonisch contact met Dromenwinkel plaatsvindt, zijn aan deze algemene voorwaarden onderhevig. De onderhavige voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden en condities, waar door de klant of in verband met een zakelijk gebeuren naar wordt verwezen.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.7 Dromenwinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie en/of afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. Aan de informatie op deze pagina's kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Dit geldt ook voor aanpassingen in productbeschrijvingen en prijzen.

1.8 Op deze website zijn links naar websites van derden opgenomen. Dromenwinkel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 2. Wijziging van productinformatie, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Dromenwinkel.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Dromenwinkel eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Dromenwinkel of een door Dromenwinkel verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Dromenwinkel en klant hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Dromenwinkel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Dromenwinkel kan prijzen van de op Dromenwinkel website als verkrijgbaar en beschikbaar aangeduide producten op ieder moment wijzigen. De op dat moment aangegeven prijs geldt voor die dag dat de klant de Dromenwinkel website bezoekt of dat hem telefonisch of een andere geautoriseerde instantie is medegedeeld.

2.6 Dromenwinkel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.8 Dromenwinkel actualiseert haar producten voortdurend en bewerkt deze steeds opnieuw. Dromenwinkel is gerechtigd, producten op ieder moment te actualiseren, te bewerken of te discontinueren.

2.9 Dromenwinkel publiceert haar actuele producten op de website www.dromenwinkel.com

Dromenwinkel spant zich in om haar producten beschikbaar te hebben. Producten wijzigen echter en de beschikbaarheid van bepaalde producten kan uiteenlopen. Iedere order hangt af van de beschikbaarheid van de producten.

2.10 Alle maat- en gewichtseenheden op de Dromenwinkel website zijn bij wijze van benadering.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Dromenwinkel garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.4 De prijzen zijn exclusief transport- of bewerkingskosten of een transportverzekering.

3.5 U gaat ermee akkoord, voor producten (indien van toepassing) andere in de voorafgaande zin genoemde tarieven en belastingen die in de door Dromenwinkel na de koop van de Dromenwinkel producten opgemaakte factuur individueel zijn genoemd, te betalen.

Artikel 4. Levering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Dromenwinkel verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Dromenwinkel bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

4.3 Aan de leveringsplicht van Dromenwinkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dromenwinkel geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.5 U erkent dat producten die u overeenkomstig deze bepalingen en voorwaarden worden verkocht, mogelijk de wetten en verordeningen m.b.t. controle op de export–verordeningen van de betreffende rechtsorde, o.a. in het bijzonder voor wat landen uit de Europese Economische Zone betreft, onderhevig zijn. U bevestigt dat u in een dergelijk geval ervan afziet de producten in strijd met dergelijke wetten of verordeningen uit te voeren of opnieuw uit te voeren.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Dromenwinkel opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Dromenwinkel zijn, waarna Dromenwinkel zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dromenwinkel (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding en Herroepingsrecht

6.1 Onverminderd de rechten van Dromenwinkel op basis van de wet is Dromenwinkel gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dromenwinkel omstandigheden ter kennis komen die Dromenwinkel goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Dromenwinkel bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de klant, een eigen aanvraag tot faillissement door de klant, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Dromenwinkel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dromenwinkel bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. De clausule van de verzegeling is van toepassing op onze producten vanwege aspecten op gebied van (voedsel)veiligheid, na verbreken van de verzegeling is er een gezondheidsrisico. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening en risico. Deze kosten bedragen circa €7,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dromenwinkel geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dromenwinkel.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Dromenwinkel geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Dromenwinkel en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dromenwinkel de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Dromenwinkel niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Dromenwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Dromenwinkel is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.2 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dromenwinkel) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dromenwinkel. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Dromenwinkel schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.3 Indien klachten van de klant door Dromenwinkel gegrond worden bevonden, zal Dromenwinkel naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dromenwinkel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Dromenwinkel) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dromenwinkel gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dromenwinkel  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Dromenwinkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Dromenwinkel in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dromenwinkel en/of gebruiksaanwijzing en bijsluiter zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Dromenwinkel accepteert een betaling middels een door Dromenwinkel goedgekeurde creditcard of bankoverschrijving. Andere betaalmiddelen (bv. per cheque) zijn slechts met voorafgaande toestemming door Dromenwinkel via telefonisch contact met een Dromenwinkel medewerker of in andere vorm toegestaan. Betaalopties kunnen van land tot land variëren.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Dromenwinkel en de verplichtingen van de klant jegens Dromenwinkel onmiddellijk opeisbaar.

9.3 Indien Dromenwinkel haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 Euro.

9.4 Indien Dromenwinkel kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.5 In het geval van geoorloofde betaling via creditcard dient de klant zijn geldige creditcardnummer en verdere opgevraagde informatie door te geven, of op de Dromenwinkel website onder de check out van de betreffende kooptransactie of, indien de order telefonisch plaats vond, aan de ter zake bevoegde medewerker van Dromenwinkel op het moment van de orderverstrekking bekend te maken.

Dromenwinkel zal de geldigheid van de creditcard controleren via de creditcard-maatschappij en zal de bestelling uitvoeren (zoals onderstaand aangegeven) indien de creditcard wordt geaccepteerd.

Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen (dat wil zeggen nadat DW de beschikbaarheid van het product heeft bevestigd en de klantorder alsmede betaalmiddel heeft geaccepteerd) belast Dromenwinkel de creditcard op het moment van verzending.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Dromenwinkel aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Dromenwinkel zolang de klant de vorderingen van Dromenwinkel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Dromenwinkel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Dromenwinkel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dromenwinkel of een door Dromenwinkel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dromenwinkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Dromenwinkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dromenwinkel.

Artikel 11. Privacy

11.1 Dromenwinkel respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Dromenwinkel niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Dromenwinkel kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Dromenwinkel (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Dromenwinkel. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Dromenwinkel is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Dromenwinkel, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Dromenwinkel is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Dromenwinkel verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Dromenwinkel geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

11.4 Met de plaatsing van uw bestelling verklaart u zich er mee akkoord,

1. dat uw persoonlijke gegevens, zoals bijv. naam en functie, adres, telefoonnummer en verdere gegevens met betrekking tot uw persoon (“persoonlijke gegevens”), worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen die u in de privacy verklaring op de Dromenwinkel website vindt; en dat de gevraagde persoonlijke gegevens, afhankelijk van de situatie, worden gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling en voor de wettelijke verplichtingen

2. dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van deze overeenkomst vereist is.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Dromenwinkel geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Dromenwinkel en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Wijziging van voorwaarden en de Dromenwinkel website

Dromenwinkel is gerechtigd deze algemene voorwaarden, met inbegrip van die voorwaarden die op betaling en/of garanties betrekking hebben, te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen. Dromenwinkel kan wijzigingen van de Dromenwinkel website, de voorwaarden of andere aangelegenheden door publicatie van een desbetreffende mededeling en vervaardiging van hypertekst-links naar deze mededelingen bekendmaken. Het is aan te raden de Dromenwinkel website en deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen, blijven van kracht, inclusief de productprijzen zoals die van toepassing waren op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Hoewel zorgvuldig op juistheid van de op de website gepubliceerde informatie wordt toegezien, kan deze informatie onnauwkeurigheden, schrijffouten of verkeerde prijsaanduidingen bevatten. Dromenwinkel is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Dromenwinkel is gerechtigd, met betrekking tot de producten, diensten, serviceprogramma's, prijzen en andere op de Dromenwinkel website gepubliceerde gegevens op ieder moment correcties en/of wijzigingen door te voeren. Wijzigingen of aanpassingen van de Dromenwinkel website worden met zekere regelmaat doorgevoerd.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Dromenwinkel is uitsluitend het Tsjechisch recht van toepassing.

Artikel 15. Geschillen

15.1 De klant kan voor vragen en/of klachten bellen naar Dromenwinkel op het telefoonnummer welke wordt vermeld op de website of door het sturen van een e-mail naar info@dromenwinkel.com. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2 De klant is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de klant het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

15.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Versie 2023-01, vervangt versie 2022-06

Geldig vanaf 01-01-2023 tot heden

Inloggen
Vul hieronder uw e-mail en wachtwoord in om in te loggen.
Account aanmaken
  • Sneller bestellen; uw gegevens worden automatisch ingevuld
  • Inzicht in alle eerdere bestellingen en facturen
  • Automatisch op de hoogte van alle acties, nieuws en tips
  • Spaar automatisch Droompunten voor interessante kortingen en unieke cadeaus
Account aanmaken